Hulp bij verslaving

Verslavingszorg Zeeland richt zich met name op cliënten die worstelen met een verslaving en die zich niet aan willen melden bij gevestigde GGZ instellingen.

Verslavingszorg Zeeland biedt voor deze cliënten een behandelingsalternatief dat zich onderscheidt door een persoonsgerichte, motiverende en discrete begeleiding/ coaching.

We streven naar:

 1. Een zo snel mogelijk herstel van het neurobiologisch evenwicht door het stopzetten van het verslavend middel of het opgeven van de activiteit.
 2. Het risico op terugval in het middel/ gewoonte zo klein mogelijk maken door:
  • het versterken en trainen van bewuste controlemechanismen
  • het actief vermijden van cues gekoppeld aan het middelengebruik, deze cues activeren immers het automatisch drugzoekend gedrag
  • het verminderen van chronische stress en het beter leren hanteren van deze stress

3. Bij terugval zo snel mogelijk ingrijpen zodat de neuro chemische cascade reacties door herhaald gebruik tijdig vermeden kunnen worden.

De behandeling streeft als nevenactiviteit uitdrukkelijk naar een verandering in leefstijl. Een andere wending geven aan het leven. Deze verandering van leefstijl is niet vrijblijvend maar vraagt dwingende en consequente keuzes van u.

Vanuit neurobiologisch oogpunt leidt verbetering in leefstijl immers niet alleen tot een verminderd contact met cues verbonden aan het verslavende middel/ gewoonte, maar leidt het ook naar een verminderde blootstelling aan stressoren (in aantal als in tijd ).

Daarnaast zorgt het voor een verminderde psychische impact van deze stressoren door het aanleren van copings-vaardigheden. Dit resulteert op lange termijn in het herstel van het neurobiologische evenwicht met het verdwijnen van drugzoekend gedrag.

In deze verandering van leefstijl zullen aan de volgende aspecten de aandacht worden besteed:

 • Het aanpassen van uw professionele ambities,
 • Het aanpassen van (vrije tijd) activiteiten gekoppeld aan verslavingsgedrag,
 • Het aanpassen van uw voedingsgewoonten,
 • Het ontplooien van sportactiviteiten,

Vanuit spiritueel oogpunt gaat de verslavingsproblematiek steeds gepaard met een intens gevoel van leegheid, demoralisatie en verlies van eigenwaarde. In deze verandering van leefstijl zullen de volgende aspecten de aandacht krijgen:

 • Het herontdekken van zinvolle (vrije tijd) activiteiten,
 • Opnieuw invullen van een positief doel in het leven,
 • Het herstellen van de emotionele banden met uw naasten.

Kenmerken:

Als u kiest voor een coachingstraject bij Verslavingszorg Zeeland dan kiest u voor een coach die zich met u richt op oplossingen en resultaat voor uw hulpvraag. Wij bieden u begeleiding op maat, wij werken met u om de regie over uw leven weer in eigen handen te nemen en uw verslavingsgewoonte te doorbreken. Wij vragen van u dat u open staat voor nieuwe leerervaringen en ruimte creëert voor nieuw gedrag, uw eigen verantwoordelijkheid voor uw leven in handen neemt en streven er met u naar de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Verslavingszorg Zeeland werkt niet met lange wachtlijsten. Binnen 48 uur na aanmelding wordt de cliënt een afspraak aangeboden.