Privacyverklaring

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Grenzeloos Coaching internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

1: Toelichting op het Reglement

Grenzeloos Coaching mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Grenzeloos Coaching de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Grenzeloos Coaching worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Grenzeloos Coaching vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Grenzeloos Coaching in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Grenzeloos Coaching expliciet om uw toestemming moet vragen.

2: De persoonsgegevens die Grenzeloos Coaching gebruikt en het doel van het gebruik

Grenzeloos Coaching verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Grenzeloos Coaching, de website bezoekt, via Grenzeloos Coaching werkt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Grenzeloos Coaching of per e-mail contact met ons opneemt. Grenzeloos Coaching verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Grenzeloos Coaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3: Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Grenzeloos Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Grenzeloos Coaching-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Grenzeloos Coaching met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4: Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Grenzeloos Coaching verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Grenzeloos Coaching worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Grenzeloos Coaching beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Grenzeloos Coaching hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Grenzeloos Coaching verstrekte persoonsgegevens;
 • Grenzeloos Coaching heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Grenzeloos Coaching hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Grenzeloos Coaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5: Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • de cliënt heeft het recht om eerder afgegeven toestemming op elk moment in te trekken

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij  jaap@grenzelooscoaching.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Grenzeloos Coaching.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Grenzeloos Coaching opnemen en probeert Grenzeloos Coaching er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.  Uiteraard zal Grenzeloos Coaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Grenzeloos Coaching.

Privacyreglement Grenzeloos Coaching versie juli 2024