Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdracht door Grenzeloos coaching, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
  • Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.
  • Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.
  • Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2: Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.
  2. De aanbieding omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.
  3. De aanbieding vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in het tarief en in de prijsvorming-methode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze en –voorwaarden.

Artikel 3: Tarieven

  1. Alle door de opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten zowel van opdrachtgever als opdrachtnemer en exclusief accommodatie.